تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (8)
افسانه‌ی ماراتن
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
حوزه: تاریخ
جلسه: 507
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
18
اردیبهشت
1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (8) / افسانه‌ی ماراتن