تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (6)
جهان هومر (3)
دکترین کرشمه‌ی هلن
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
حوزه: تاریخ
جلسه: 503
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
4
اردیبهشت
1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری
فیلم تدریس‌شده:

تروی

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (6) / جهان هومر (3) / دکترین کرشمه‌ی هلن