جنگ جهانی چهارم (7)
آن مرد که می‌گفت «صنعت هولوکاست» آمد.
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
جلسه: 488
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
17
بهمن
1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

جنگ جهانی چهارم (7) / آن مرد که می‌گفت «صنعت هولوکاست» آمد