دکترین اسلام (35)
خلق و جعل (10)
دکترین زمان (2)
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب - اسلام
حوزه: دکترین
جلسه: 484
مدت زمان جلسه: 02:45:38
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
3
بهمن
1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

دکترین اسلام (35) / خلق و جعل (10) / دکترین زمان (2)