درآمدی ‌بر ‌دکترین ‌سینما‌ (35)
رؤيای آمریکایی (5)
تمدن جنگلی
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
حوزه: دکترین
جلسه: 483
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
26
دی
1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

درآمدی ‌بر ‌دکترین ‌سینما‌(35) / رؤيای آمریکایی (5) / تمدن جنگلی