درآمدی ‌بر ‌دکترین ‌سینما‌ (33)
خنیای مخاطب (1)
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: اسلام
حوزه: دکترین
جلسه: 478
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
28
آذر
1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

درآمدی ‌بر ‌دکترین ‌سینما‌(33) / خنیای مخاطب (1)