سرفصل: شورش علیه طمع
دانش: دکترینولوژی
موضوع: دکترین اقتصاد
تعداد واحد: 10
ویراست: 18
هدف

آشنایی اندیشه‌ورزان دکترینولوژی با مباحث تطبیقی:
- فلسفه اقتصاد- حکمت بیع- کدآمایی
- الگوهای معیشت غربی- اسلامی و ایرانی
- تفکر استراتژیک اقتصادی
- دکترین‌های تطبیقی اقتصادی