جنگ جهانی چهارم (13)
ایران (3)
زیرو دِیز و عملیات نیتروزئوس
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
جلسه: 646
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
21
مرداد
1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری
فیلم تدریس‌شده:

Zero Days

جنگ جهانی چهارم (13) / ایران (3) / زیرو دِیز و عملیات نیتروزئوس