تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (14)
غرب مدرن (2)
نفوذ از حاشیه به متن
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 645
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
7
مرداد
1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (14) / غرب مدرن (2) / نفوذ از حاشیه به متن