ترندگذاری غرب (22)
بازی جنگ (1)
دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
حوزه: دکترین
جلسه: 634
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
6
خرداد
1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

ترندگذاری غرب (22) / بازی جنگ (1) / دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا