شورش علیه طمع (45)
جنگ ارزی (3)
جنگ جهانی بشر با خدا (3)
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
حوزه: دکترین
جلسه: 583
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
1
مرداد
1394
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

شورش علیه طمع (45) / جنگ ارزی (3) / جنگ جهانی بشر با خدا (3)