شورش علیه طمع (44)
جنگ ارزی (2)
جنگ جهانی بشر با خدا (2)
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
دکترین: غرب
حوزه: دکترین
جلسه: 582
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
7
خرداد
1394
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

شورش علیه طمع (44) / جنگ ارزی (2) / جنگ جهانی بشر با خدا (2)