تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (14)
غرب مدرن (4)
آمریکا (1)
جنگی که آمریکا را تغییر داد
دوره: کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت)
جلسه: 689
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ:
24
فروردین
1396
مکان: اندیشکده‌ی یقین، تالار راشل کوری

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (14) / غرب مدرن (4) / آمریکا (1) / جنگی که آمریکا را تغییر داد