تعداد نمایش در صفحه 
شماره جلسه عنوان تاریخ برگزاری دانلود
جلسه 1
درآمدی بر سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و چاره‌اندیشی

5
بهمن
1385
جلسه 2
درآمدی ‌بر‌ دکترینولوژی‌(1)

5
بهمن
1385
جلسه 3
انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا

12
بهمن
1385
جلسه 4
درآمدی بر درخت فلسفه

12
بهمن
1385
جلسه 5
درآمدی بر طرح تطبیقی استراتژیك مدرنیسم و اسلام

3
اسفند
1385
جلسه 6
انطباق طرح استراتژیك با فلسفه

3
اسفند
1385
جلسه 7
درآمدی بر طرح تطبیقی كلبه‌ی كرامت و كلبه‌ی دیجیتالی

10
اسفند
1385
جلسه 8
درآمدی بر جنین حكمت

10
اسفند
1385
جلسه 9
انسان‌شناسی تطبیقی یونانی و قرآنی

17
اسفند
1385
جلسه 10
درآمدی بر فرآیند معماری اندیشه تمدنی-هجری

17
اسفند
1385
RSS