روی‌کردهای دکترینولوژی

روی‌کردهای دکترینولوژی

دکترینولوژی (يا قاعدة القواعد) دانش تبیین و تشریح قواعد ذاتی حاکم بر خلقت و طبیعت و قواعد ذاتی حاکم بر اعمال موجودات، به ویژه بشر است. تبیین اين قواعد برای جامعه‌سازی الزامی است. لذا موضوع دانش دکترینولوژی، مطالعه‌ی جامعه از حيث «باید»، مبتنی بر قواعد ذاتی حاکم بر خلقت، طبیعت و رفتار موجودات و انسان است. دانش دکترینولوژی 64 روی‌کرد خاص دارد که طرح‌ریزی دکترینال و استراتژیک مبتنی بر يک يا چند مورد از روی‌کردهای مزبور (بسته به شرایط گوناگون) صورت می‌گیرد.
دوره‌ی «کلبه کرامت»، کرسی نظریه‌پردازی این دانش است که از سال 1385، روی‌کردهای مختلف مربوط به آن تدریس شده است. تا کنون، دفترچه‌ی معرفی روی‌کردهای زیر جهت پيش انتشار بر روی وب‌سايت کلبه‌ی کرامت آماده شده است که از طریق پیوند‌های زیر می‌توانید به آنها دسترسی داشته باشید. فهرست روی‌کردها در حال تکمیل می‌باشند.
(دریافت فهرست کل روی‌کردها - ویراست نوزدهم، 1395/04/26)