مکعب بحران در هم‌افزایی (پلت)

مکعب بحران در هم‌افزایی
عنوان : مکعب بحران در هم‌افزایی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/10/19
کلیدواژه‌ها : بشر | حقوق | نظامی | سیاسی | اقتصادی | فرهنگی | محیط | آرامش | تنش | تشنج | بحران | روند تشدید عمودی | روند تشدید افقی | مکعب بحران در هم‌افزایی | محیط هم‌افزایی بحران | پرونده‌ی حمایت از تروریسم | پرونده‌ی اتمی | پرونده‌ی حقوق بشر | عمودی | افقی | اتمی | تشدید | مکعب | هم‌افزایی | حمایت | تروریسم