آستانه تحمل تشنج نظامی در روند تشدید افقی در مدیریت بحران (پلت)

آستانه تحمل تشنج نظامی در روند تشدید افقی در مدیریت بحران
عنوان : آستانه تحمل تشنج نظامی در روند تشدید افقی در مدیریت بحران
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/11
کلیدواژه‌ها : مدیریت | نظامی | سیاسی | اقتصادی | فرهنگی | آرامش | تنش | تشنج | بحران | روند تشدید افقی | آستانه تحمل تشنج نظامی در روند تشدید افقی در مدیریت بحران | عمودی | افقی | تحمل | تشدید | آستانه