روند تشدید یا تعدیل در سیر وخامت وضعیت در مدیریت بحران (پلت)

روند تشدید یا تعدیل در سیر وخامت وضعیت در مدیریت بحران
عنوان : روند تشدید یا تعدیل در سیر وخامت وضعیت در مدیریت بحران
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/10/12
کلیدواژه‌ها : روند | سیستم | اندیشه | مدیریت | بقاء | آرامش | تنش | تشنج | بحران | روند تشدید یا تعدیل در سیر وخامت وضعیت در مدیریت بحران | حوزه‌ی روند طیفی | مدیریت بقاء | روند بنیادی | وضع موجود مطلوب | وضع موجود نامطلوب | تعدیل | مطلوب | وخامت | وضع | تشدید | طیفی