آستانه تحمل تنش اقتصادی در روند تشدید برداری در مدیریت بحران (پلت)

آستانه تحمل تنش اقتصادی در روند تشدید برداری در مدیریت بحران
عنوان : آستانه تحمل تنش اقتصادی در روند تشدید برداری در مدیریت بحران
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/14
کلیدواژه‌ها : روند | مدیریت | نظامی | سیاسی | اقتصادی | فرهنگی | آرامش | تنش | تشنج | آستانه تحمل تنش اقتصادی در روند تشدید برداری در مدیریت بحران | عمودی | افقی | تحمل | تشدید | آستانه | برداری