سیاست حقوقی مبتنی بر منازعات درونی جامعه (پلت)

سیاست حقوقی مبتنی بر منازعات درونی جامعه
عنوان : سیاست حقوقی مبتنی بر منازعات درونی جامعه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/24
کلیدواژه‌ها :
 • مالکیت
 • قسط
 • مقابله
 • مبارزه
 • دشمن
 • نیروی انتظامی
 • فقر
 • طیف شدت برخوردها
 • حریف
 • برخوردهای داخلی
 • منازعه خفیف
 • کم شدت نظامی
 • منازعه‌ی رقیق
 • منازعه‌ی لطیف
 • مال‌بانی
 • نفس بانی
 • ناموس بانی
 • نیروی ضربت
 • نیروی آگاهی
 • نیروی تأمینی
 • نیروی اطلاعاتی
 • نیروی انضباطی
 • اخذ مالیات
 • تکاثر ثروت
 • درآمد
 • تعیین و تضمین و تأمین سهم هر کس
 • دکترین عملیاتی تأمین اجتماعی
 • عدالت مالی
 • غنا
 • سلب تملک
 • دکترین عملیاتی نظارت
 • عدالت اداری
 • شایستگی و برخورداری
 • داشتن برنامه رسمی
 • محاسن
 • نواقص
 • معایب
 • هرج و مرج اداری
 • نظم اداری
 • مهار
 • دکترین عملیاتی آگاهی
 • عدالت اطلاعاتی
 • کنترل جمعیت
 • آگاهی از اندیشه‌ی حریف
 • آگاهی از نیت حریف
 • آگاهی از اندیشه‌ی دشمن
 • آگاهی از نیت دشمن
 • خبر
 • بهره دهی
 • گردآوری
 • دکترین عملیاتی امنیت انتظامی
 • عدالت قضایی
 • انضباطی
 • کنترلی
 • پیش‌گیری
 • پی‌گیری
 • پلیس اقتدارگرا
 • شمشیر آخته
 • عدم برائت
 • پلیس رأفت گرا
 • شمشیر در نیام
 • سیاست حقوقی مبتنی بر منازعات درونی جامعه
 • دکترین عملیاتی قضایی
 • قسط قضایی
 • پیش‌گیری از وقوع جرم
 • تعقیب جرم و کشف آن
 • تعقیب مجرم
 • مجازات مجرم
 • اصلاح مجرم
 • تعزیر
 • حد
 • تأدیب
 • دیات و قصاص